Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu thả phao luồng

Chiều dài lớn nhất: 26.20 m
Chiều dài hai trụ: 23.60 m
Chiều rộng thiết kế: 8.10 m
Chiều cao mạn: 1.90 m
Mớn nước thiết kế: 1.00 m
Tấn đăng ký: 121 GT
Máy chính: 02 x 500HP

Bơm cứu hỏa: 200m3/h
Phân cấp: NK – NS* Multipurpose Work boat
Vùng hoạt động: Sông/Ven biển

Length O.A: 26.20 m
Length B.P: 23.60 m
Breadth: 8.10 m
Depth: 1.90 m
Draught: 1.00 m
Main engine: 02 x 500HP

Fi-Fi pump: 200m3/h
Class: NK – NS* Multipurpose Work boat
Navigation area: River/Coastal

Để lại bình luận