Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu khách cao tốc vỏ nhôm 310 khách

Chiều dài lớn nhất: 46.89 m
Chiều dài thiết kế: 41.12 m
Chiều rộng thiết kế: 5.60 m
Chiều cao mạn: 2.30 m
Mớn nước thiết kế: 1.25 m
Số hành khách: 310 người
Thuyền viên: 06 người
Máy chính: 02 x 1450 HP
Tốc độ thiết kế: 27 knots
Cấp tàu: *VRH HSC II AL, Tàu cao tốc chở khách; *VRM HSC

Length O.A: 46.89 m
Length B.P: 41.12 m
Breadth: 5.60 m
Depth: 2.30 m
Draught: 1.25 m
Passenger seats: 310 seats
Complements: 06 persons
Main engine: 02 x 1450 HP
Design speed: 27 knots
Class notation: *VRH HSC II AL,  *VRM HSC