Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu khách cao tốc 290 khách

Chiều dài lớn nhất  : 48,70 m
Chiều dài hai trụ : 45,90 m
Chiều rộng thiết kế : 7,80 m
Chiều cao mạn : 4,60 m
Mớn nước : 2,40 m
Số khách : 290 Khách
Máy chính : 2 x 2300 HP
Tốc độ thiết kế : 25 hải lý/h
Biên chế thuyền viên : 06 người
Cấp tàu:*VRH, *VRM HSC

 

Length (O.A)  : 48,70 m
Length (B.P) : 45,90 m
Breadth : 7,80 m
Depth : 4,60 m
Draught : 2,40 m
Passenger : 290 seats
Main engine : 2 x 2300 HP
Speed : 25 knots
Crew : 06 persons
Class notation:*VRH, *VRM HSC