Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu kéo biển 2×600 HP

Chiều dài lớn nhất: 27.70 m
Chiều dài hai trụ: 26.68 m
Chiều rộng thiết kế: 7.20 m
Chiều cao mạn: 3.20 m
Mớn nước thiết kế: 2.30 m
Trọng tải toàn phần:
Tấn đăng ký:
Máy chính: 02 x 600HP
Phân cấp: VR – *VRH II Tàu kéo, *VRM
Vùng hoạt động: Biển Việt Nam

 

Length O.A: 27.70 m
Length B.P: 26.68 m
Breadth: 7.20 m
Depth: 3.20 m
Draught: 2.30 m
Main engine: 02 x 600HP
Class: VR – *VRH II TUG, *VRM
Navigation area: Coastal