Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu kéo biển 2×1600 HP

Chiều dài lớn nhất: 31.90 m
Chiều dài hai trụ: 28.50 m
Chiều rộng thiết kế: 9.17 m
Chiều cao mạn: 3.90 m
Mớn nước thiết kế: 3.20 m
Trọng tải toàn phần:
Tấn đăng ký:
Máy chính: 02 x 1600HP
Phân cấp: VR/DMA – *VRH I Tàu kéo, *VRM
Vùng hoạt động: Ven biển

Length O.A: 31.90 m
Length B.P: 28.50 m
Breadth: 9.17 m
Depth: 3.90 m
Draught: 3.20 m
Main engine: 02 x 1600HP
Class: VR/DMA – *VRH I TUG, *VRM
Navigation area: Coastal