Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu du lịch ngủ đêm 18 phòng – 4*

Chiều dài lớn nhất:  65.50 m
Chiều dài thiết kế:  60.50 m
Chiều rộng thiết kế: 12.80 m
Chiều cao mạn:  3.70 m
Mớn nước thiết kế:  2.00 m
Số hành khách:  36 người (18 phòng)
Thuyền viên và NV phục vụ:  24 người
Máy chính: 02 x 350 HP
Phân cấp:  VR – SI
Vùng hoạt động:  Vùng vịnh, Cấp SI

Length (O.A):  65.50 m
Length (B.P):  60.50 m
Breadth: 12.80 m
Depth:  3.70 m
Draught:  2.00 m
Passenger:  36 pax (18 cabins)
Crew:  24 persons
Main engine: 02 x 350 HP
Class:  VR – SI
Navigation area:  Inland, SI