Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở dầu/hóa chất 9200 DWT

Chiều dài lớn nhất: 117.40 m
Chiều dài hai trụ: 109.90 m
Chiều rộng thiết kế: 17.60 m
Chiều cao mạn: 9.50 m
Mớn nước thiết kế: 7.55 m
Trọng tải toàn phần: 9 200 T
Dung tích két hàng: 10 136 m3
Tấn đăng ký: 5 600 GT
Máy chính: 01 x 2647 kW
Tốc độ khai thác: 12 kts
Phân cấp: VR – *VRH TOB CTII/III ESP; *VRM
Vùng hoạt động: Biển quốc tế

 

Length O.A: 117.40 m
Length B.P: 109.90 m
Breadth: 17.60 m
Depth: 9.50 m
Draught: 7.55 m
Dead weight: 9 200 T
Cargo tank capacity: 10 136 m3
Gross tonnage: 5 600 GT
Main engine: 01 x 2647 kW
Service speed: 12 kts
Class notation: VR – *VRH TOB CTII/III ESP; *VRM
Nagivation area: Unrestricted navigation