Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở xi măng 5600 DWT

Chiều dài lớn nhất: 99.90 m
Chiều dài hai trụ:  95.16 m
Chiều rộng thiết kế: 16.60 m
Chiều cao mạn: 8.00 m
Mớn nước thiết kế: 6.00 m
Trọng tải toàn phần: 5600 T
Máy chính: 02 x 1500 HP
Tốc độ khai thác: 12 kts
Phân cấp: *VRH III; *VRM

 

Length (O.A): 99.90 m
Length (B.P):  95.16 m
Breadth: 16.60 m
Depth: 8.00 m
Draught: 6.00 m
Dead weight: 5600 T
Main engine: 02 x 1500 HP
Service speed: 12 kts
Class notation: *VRH III; *VRM