Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở khách cao tốc 3 thân 320 khách

Chiều dài lớn nhất: 44.09 m
Chiều dài thiết kế: 39.79 m
Chiều rộng thiết kế: 12.00 m
Chiều cao mạn: 3.90 m
Mớn nước thiết kế: 1.60 m
Số hành khách: 320 người
Thuyền viên: 08 người
Máy chính: 02 x 1450 HP
Tốc độ thiết kế: 27 knots
Cấp tàu: *VRH HSC II AL, Tàu cao tốc chở khách; *VRM HSC

Length O.A: 44.09 m
Length B.P: 39.79 m
Breadth: 12.00 m
Depth: 3.90 m
Draught: 1.60 m
Passenger seats: 320 seats
Complements: 08 persons
Main engine: 02 x 1450 HP
Design speed: 27 knots
Class notation: *VRH HSC II AL, *VRM HSC

Để lại bình luận