Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở hàng 5200 DWT

Chiều dài lớn nhất: 91.94 m
Chiều dài hai trụ: 84.97 m
Chiều rộng thiết kế: 15.30 m
Chiều cao mạn: 7.90 m
Mớn nước thiết kế: 6.30 m
Trọng tải toàn phần: 5 200 T
Tấn đăng ký: 2 999 GT
Máy chính: 01 x 2400 HP
Tốc độ khai thác: 12 kts
Phân cấp: VR – *VRH (BC-XII, EQ CC); *VRM
Vùng hoạt động: Biển quốc tế

 

Length (O.A): 91.94 m
Length (B.P): 84.97 m
Breadth: 15.30 m
Depth: 7.90 m
Draught: 6.30 m
Dead weight: 5 200 T
Gross tonnage: 2 999 GT
Main engine: 01 x 2400 HP
Service speed: 12 knots
Class notation: VR – *VRH (BC-XII, EQ CC); *VRM
Navigation area: Unrestricted navigation