Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở dầu 13500 DWT

Chiều dài lớn nhất: 145.30 m
Chiều dài hai trụ: 136.60 m
Chiều rộng thiết kế: 20.80 m
Chiều cao mạn: 11.20 m
Mớn nước thiết kế: 8.45 m
Trọng tải toàn phần: 13 500 T
Dung tích két hàng: 15 995 m3
Tấn đăng ký: 8 755 GT
Máy chính: 01 x 5180 kW
Tốc độ khai thác: 13.5 kts
Phân cấp: VR – *VRH TOB ESP; *VRM
Vùng hoạt động: Biển quốc tế

 

Length O.A: 145.30 m
Length B.P: 136.60 m
Breadth: 20.80 m
Depth: 11.20 m
Draught: 8.45 m
Dead weight: 13 500 T
Cargo tank capacity: 15 995 m3
Gross tonnage: 8 755 GT
Main engine: 01 x 5180 kW
Service speed: 13.5 kts
Class notation: VR – *VRH TOB ESP; *VRM
Nagivation area: International voyage