Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở dầu/hóa chất 5000 DWT

Chiều dài lớn nhất: 91.94 m
Chiều dài hai trụ: 84.97 m
Chiều rộng thiết kế: 15.30 m
Chiều cao mạn: 7.90 m
Mớn nước thiết kế: 6.38 m
Trọng tải toàn phần: 4 990 T
Dung tích két hàng: 5400 m3
Tấn đăng ký: 2 990 GT
Máy chính: 01 x 1765 kW
Tốc độ khai thác: 12 kts
Phân cấp: VR – *VRH TOB CTII/III ESP; *VRM
Vùng hoạt động: Biển quốc tế

Length O.A: 91.94 m
Length B.P: 84.97 m
Breadth: 15.30 m
Depth: 7.90 m
Draught: 6.38 m
Trọng tải toàn phần: 4 990 T
Dung tích két hàng: 5400 m3
Gross tonnage: 2 990 GT
Main engine: 01 x 1765 kW
Service speed: 12 kts
Class notation: VR – *VRH TOB CTII/III ESP; *VRM
Navigation area: Unrestricted navigation