Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Sà lan mặt boong 10500 DWT

Chiều dài lớn nhất : 122,80 m
Chiều dài hai trụ : 118,00 m
Chiều rộng thiết kế : 26,80 m
Chiều cao mạn : 7,50 m
Mớn nước : 5,20 m
Trọng tải toàn phần : 10.500 DWT
Máy chính : 2×2000 HP
Tốc độ thiết kế : 10,2 hải lý/h
Biên chế thuyền viên : 10 người
Cấp tàu : VR-SB

Length (O.A) : 122,80 m
Length (B.P) : 118,00 m
Breadth : 26,80 m
Depth : 7,50 m
Draught : 5,20 m
Dead weight : 10.500 DWT
Main engine : 2×2000 HP
Service speed : 10,2 knots
Complement : 10 persons
Class notation : VR-SB