Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Nhà hàng nổi 900 khách

Chiều dài lớn nhất: 73.50 m
Chiều dài thiết kế: 66.80 m
Chiều rộng thiết kế: 15.60 m
Chiều cao mạn: 3.30 m
Mớn nước thiết kế: 1.90 m
Số hành khách: 900 người
Thuyền viên và NV phục vụ: 100 người
Máy chính: 02 x 600 HP
Phân cấp: VR – SI
Vùng hoạt động: Vùng vịnh, Cấp SI

Length O.A: 73.50 m
Length B.P: 66.80 m
Breadth: 15.60 m
Depth: 3.30 m
Draught: 1.90 m
Seats: 900 seats
Complements: 100 persons
Main engine: 02 x 600 HP
Class: VR – SI
Navigation area: Inland river/bay, SI

 

Hình ảnh nội thất: