Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Dịch vụ

  • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết và công nghệ thi công tàu biển, phương tiện nổi.
  • Thiết kế hoán cải, nâng cấp tàu biển, phương tiện nổi.
  • Tư vấn kỹ thuật, lập dự án, dự toán đóng tàu.
  • Tổ chức, tư vấn thử nghiêng lệch, thử tại bến, thử đường dài.
  • Thử mô hình tàu, CFD, phân tích kết quả thử.
  • Thẩm định thiết kế kỹ thuật tàu biển, phương tiện nổi.
  • Giám sát thi công đóng mới, hoán cải tàu biển, phương tiện nổi
  • Giám định hàng hải