Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Dịch vụ giám định hàng hải

 • Giám định khả năng đi biển của tàu.
 • Giám định sạch sẽ, sự phù hợp hầm hàng.
 • Giám định kín chắc hầm hàng.
 • Đo lường, đo thể tích hàng hóa, hầm hàng.
 • Giám sát trước và trong quá trình xếp dỡ hàng hóa.
 • Kiểm đếm số lượng.
 • Giám định khối lượng hàng rời bằng phương pháp đo mớn nước.
 • Giám định khối lượng hàng lỏng bằng phương pháp đo thể tích.
 • Giám định tổn thất hàng hóa, phương tiện vận tải.
 • Giám định con tàu trước khi cho thuê, giao trả.
 • Giám định lai dắt.
 • Giám định an toàn tàu trước khi sửa chữa, phá dỡ.

 • Seaworthiness inspection
 • Cargo hold cleans and compliance inspection
 • Cargo hold tightness supervising
 • Cargo hold and cargo volume measurement
 • Pre- and cargo loading, unloading inspection
 • Loading and unloading tallying
 • Bulk cargo measurement by draft surveying
 • Liquid cargo volume inspection by volume measurement
 • Cargo/vessel loss inspection
 • Ship inspection before chartering and delivery after canceling
 • Towing/pushing inspection
 • Ship safety inspection before repairing/demolition