Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Tàu chở dầu/hóa chất

Tàu chở dầu 13500 DWT

Chiều dài lớn nhất: 145.30 m Chiều dài hai trụ: 136.60 m Chiều rộng thiết kế: 20.80 m Chiều cao mạn: 11.20 m Mớn nước thiết kế: 8.45 m Trọng tải toàn phần: 13 500 T Dung tích két hàng: 15 995 m3 Tấn đăng ký: 8 755 GT Máy chính: 01 x 5180 kW…

Xem thêm

Tàu chở dầu/hóa chất 9200 DWT

Chiều dài lớn nhất: 117.40 m Chiều dài hai trụ: 109.90 m Chiều rộng thiết kế: 17.60 m Chiều cao mạn: 9.50 m Mớn nước thiết kế: 7.55 m Trọng tải toàn phần: 9 200 T Dung tích két hàng: 10 136 m3 Tấn đăng ký: 5 600 GT Máy chính: 01 x 2647 kW…

Xem thêm

Tàu chở dầu/hóa chất 7200 DWT

Chiều dài lớn nhất: 110.95 m Chiều dài hai trụ: 102.00 m Chiều rộng thiết kế: 18.20 m Chiều cao mạn: 8.70 m Mớn nước thiết kế: 6.70 m Trọng tải toàn phần: 7 200 T Dung tích két hàng: 8 000 m3 Tấn đăng ký: 4 600 GT Máy chính: 01 x 2942 kW…

Xem thêm

Tàu chở dầu/hóa chất 5000 DWT

Chiều dài lớn nhất: 91.94 m Chiều dài hai trụ: 84.97 m Chiều rộng thiết kế: 15.30 m Chiều cao mạn: 7.90 m Mớn nước thiết kế: 6.38 m Trọng tải toàn phần: 4 990 T Dung tích két hàng: 5400 m3 Tấn đăng ký: 2 990 GT Máy chính: 01 x 1765 kW Tốc…

Xem thêm

Tàu chở dầu/hóa chất 3050 DWT

Chiều dài lớn nhất: 83.90 m Chiều dài hai trụ: 77.40 m Chiều rộng thiết kế: 14.00 m Chiều cao mạn: 6.80 m Mớn nước thiết kế: 5.10 m Trọng tải toàn phần: 3 050 T Dung tích két hàng: 3500 m3 Tấn đăng ký: 1 980 GT Máy chính: 01 x 1471 kW Tốc…

Xem thêm