Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Cần cẩu nổi tự hành 30T x 30m

Chiều dài lớn nhất: 57.10 m
Chiều dài hai trụ: 56.00 m
Chiều rộng thiết kế: 23.00 m
Chiều cao mạn: 4.50 m
Mớn nước thiết kế: 2.50 m
Máy chính: 02 x 331kW Azimuth thruster

Cần cẩu: CBG 300 30T x 30m
Phân cấp: LR – A1 I.W.W Pontoon, self propelled, Zone 2, MCH
Vùng hoạt động: Sông/Ven biển

Length O.A: 57.10 m
Length B.P: 56.00 m
Breadth: 23.00 m
Depth: 4.50 m
Draught: 2.50 m
Main engine: 02 x 331kW Azimuth thruster

Crane: CBG 300 30T x 30m
Class: LR – A1 I.W.W Pontoon, self propelled, Zone 2, MCH
Navigation area: River/Coastal

Để lại bình luận