Location :
Số 4, phố Chính Kinh
Email :
contact@viethan.vn
Call Us :
098 356 9888 / 024. 2347 9988

Cần cẩu nổi 30T x 28m

Chiều dài lớn nhất: 48.10 m
Chiều dài hai trụ: 47.50 m
Chiều rộng thiết kế: 23.00 m
Chiều cao mạn: 4.80 m
Mớn nước thiết kế: 2.50 m
Cần cẩu: 30T x 28m

Phân cấp: VR – SI
Vùng hoạt động: Sông/Cảng

Length O.A: 48.10 m
Length B.P: 47.50 m
Breadth: 23.00 m
Depth: 4.80 m
Draught: 2.50 m
Crane: 30T x 28m
Class: VR – SI
Navigation area: River/Harbour area

Để lại bình luận